Про MultiEd

Отримувач гранту:

Університет м. Тарту (Естонія)

Координатор:  Крістіан КЛАУКС

е-адреса: kristjan.klauks@ut.ee

Менеджер проєкту: Олександра ГОЛОВКО, к.філол. н., доцент

тел.:+ 3725037219

е-адреса: oleksandra.golovko@ut.ee

Координатор проекту від України:

P5  Запорізький національний університет, znu.edu.ua

+38 (061) 228-75-08

Відповідальна особа: Світлана ЗАПОЛЬСКИХ

к.філол. н., доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Контакти: тел. +380663259326, е-адреса: lanazapolskykh@gmail.com

Партнери проекту MultiEd

 P6  Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, mdu.edu.ua

+38(0512)37-88-38
Відповідальна особа: ТЕТЯНА МИРОНЕНКО, завідувач кафедри англійської мови і літератури

Контакти: тел. +380673916130, e-адреса: tetmir@gmail.com

P7 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, cdu.edu.ua

+38(0472) 37 35 71  

Відповідальна особа: ОЛЕНА РАДЧЕНКО, доцент кафедри практики англійської мови

Контакти: тел. +380672437840,  e-адреса:  radelena2009@gmail.com   

P8 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, pnpu.edu.ua

+38 (053) 256-23-13

Відповідальна особа: ІРИНА КОГУТ, начальник відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків

Контакти: тел.+380958870205, e-адреса: irynakohut15@gmail.com

P9  Горлівський інститут іноземних мов державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет”, giim@forlan.org.ua

+38 (06274) 2-25-37

Відповідальна особа: МАРИНА ШКУРОПАТ, доцент кафедри англійської філології та перекладу

Контакти: тел: +380504716586, e-адреса: marysh911@gmail.com

P10 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, www.univer.kharkov.ua

+38  (057) 707-55-00

Відповідальна особа: ОЛЕНА МОРОЗОВА, професор  кафедри англійської філології

Контакти: тел. +380505911033, e-адреса: elena.i.morozova@gmail.com

P11 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; www. tnpu.edu.ua

тел.: +380352436024; факс: +380352436055

Відповідальна особа: Любов СТРУГАНЕЦЬ

д.філол.н., професор кафедри української мови та методики її навчання

Контакти: тел.: +380989878266, e-адреса: lyubovstruhanets@yahoo.com

P12  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, pnpu.edu.ua

+38 (053) 256-23-13

Відповідальна особа: ІРИНА КОГУТ, начальник відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків

Контакти: тел. +380958870205, e-адреса: irynakohut15@gmail.com

Р13 Міністерство освіти та науки України, www.mon.gov.ua,

тел.: +380444813267

Відповідальна особа: Катерина СУПРУН

державний експерт експертної групи з питань аналітики, фінансування та міжнародних зв’язків директорату вищої освіти і освіти дорослих

Контакти: тел.: +380444814760;  e-адреса: suprun@mon.gov.ua

P14 Громадська організація “Асоціація викладачів англійської мови “ТІСОЛ-Україна”,  www.tesol-ukraine.com

+38 (050) 109-46-53

Відповідальний: МАРИНА ЦЕГЕЛЬСЬКА, віце-президент

Контакти: тел: +380674930983, e-адреса: mtsehelska4@yahoo.com

Сайт проєкту:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP

Facebook page: https://www.facebook.com/MultiEd-100524911618670

Grant holder: Tartu University, Estonia

Coordinator and General Manager:

Kristjan KLAUKS, email: kristjan.klauks@ut.ee

Manager: Oleksandra GOLOVKO

Contacts: tel:+3725037219;

email: oleksandra.golovko@ut.ee

Project coordinator in Ukraine:

P5 Zaporizhzhia National University, znu.edu.ua, tel.: +38 (061) 228-75-08

Responsible person: SVITLANA ZAPOL’S’KYH

Associate Professor, Head of English Language Translation Department

Contact: tel.: ++380663259326, e-mail: lanazapolskykh@gmail.com

MultiEd Project Partners

P6 V.O.Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, mdu.edu.ua

+38(0512)37-88-38

Responsible Person: TETYANA MYRONENKO, Head of English Language and Literature Department
Contact: tel.:  +380673916130, e-mail: tetmir@gmail.com

P7   Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy,   cdu.edu.ua

+38(0472) 37 35 71

Responsible Person: OLENA RADCHENKO, Associate Professor of the Chair of Conversational English

Contact: tel.:  +380672437840, e-mail: radelena2009@gmail.com

P8 Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, pnpu.edu.ua

+38 (053) 256-23-13

Responsible Person:  IRYNA KOHUT, Head of the Department of Innovation and International Relation

Contact: tel.:   +380958870205, e-mail: irynakohut15@gmail.com

P9 Horlivka Institute for Foreign Languages of State Higher Education Institution “Donbas State Pedagogical University”,   giim@forlan.org.ua

+38 (06274) 2-25-37

Responsible Person: MARYNA SHKUROPAT, Associate Professor of English Philology and Translation Department

Contact: tel.:   +380504716586, e-mail: marysh911@gmail.com

P10 V.N.Karazin Kharkiv National University,  www.univer.kharkov.ua

тел.: +38(057) 707-55-00
Responsible Person: OLENA MOROZOVA, Professor of  English  Philology Department 

Contact: tel.:   +380505911033, e-mail: elena.i.morozova@gmail.com

P11 Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University; www. tnpu.edu.ua

tel.: +380352436024, fax: +380352436055

Responsible Person:  LYUBOV STRUHANETS, Dr (Hab) in Philology, Professor of the Department of the Ukrainian Language and Methods of Teaching

Contact: tel.:   +380989878266, e-mail: lyubovstruhanets@yahoo.com

P12 Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, pnpu.edu.ua

+38 (053) 256-23-13

Responsible Person: IRYNA KOHUT, Head of the Department of Innovation and International Relation

Contact: tel.:   +380958870205, e-mail: irynakohut15@gmail.com

P13 Ministry of Education and Science of Ukraine, www.mon.gov.ua; tel.: +380444813267

Responsible Person: Kateryna SUPRUN, State Expert at Analytics, Funding and International Relations

Expert Group, Directorate of Higher and Adult Education

Contact: tel.: +380444813267, e-mail: suprun@mon.gov.ua

P14 Non-Governmental Organization «Association of Teachers of English» TESOL-Ukraine»,  www.tesol-ukraine.com

+38 (050) 109-46-53

Responsible Person: MARYNA TSEHELSKA, Vice-President

 Contact: tel.:  +380674930983, e-mail: mtsehelska4@yahoo.com

Project web-site:

http://education-multied.com/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP

Facebook page: https://www.facebook.com/MultiEd-100524911618670